38 kaarten die Europa uitleggen

Асуудлыг Арилгахын Тулд Манай Хэрэгслийг Туршиж Үзээрэй

Europa, zowel als plaats en als concept, is in zijn eeuwenlange geschiedenis ingrijpend veranderd. Ooit een van 's werelds meest door oorlog verscheurde plaatsen, staat het nu bekend om zijn opmerkelijke vrede. Hoewel het een plaats is met relatief veel welvaart, ervaart het ook diepe economische onrust. De transformaties van Europa zijn nog steeds aan de gang, zowel op continentaal niveau als langs bepaalde transportlijnen.


1) Leden van de Europese Unie

Europeese Unie Europeese Unie

Europa is een omstreden en betwistbaar concept, maar een goede plek om te beginnen is bij de hedendaagse leden van de Europese Unie - een concrete politieke concretisering van het idee van Europa. Maar de EU sluit sommige landen uit, zoals Noorwegen en Zwitserland, die canoniek Europees zijn en zich eenvoudig verzetten tegen de politieke verwikkelingen die het lidmaatschap met zich mee zou brengen. De EU omvat ook het Verenigd Koninkrijk, waarvan veel inwoners denken dat Europa aan de andere kant van het Kanaal begint. Men denkt dat de niet-leden in de Balkan grotendeels op schema liggen voor het uiteindelijke lidmaatschap wanneer ze een passend niveau van politieke en economische ontwikkeling bereiken.


2) De groei van de NAVO in de loop van de tijd

NAVO-uitbreiding GIF Leveren

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie bevat verschillende leden die niet Europees zijn (de Verenigde Staten, Canada en misschien wel Turkije) en sluit nogal wat Europese landen uit. Maar de uitbreiding ervan in de loop van de tijd is de sleutel tot de opbouw van het moderne Europa. De NAVO werd opgevat als een anti-communistische militaire alliantie. Aanvankelijk bestond het uit landen die in de Tweede Wereldoorlog samen tegen Duitsland hadden gevochten, maar de anti-Sovjet-oriëntatie en de sterke betrokkenheid van de Verenigde Staten creëerden een context waarin Frankrijk en anderen de herbewapening van West-Duitsland konden steunen. Toen Duitsland zich herenigde als NAVO-lid, in plaats van als neutraal, vormde het de basis voor het bondgenootschap om verder naar het oosten uit te breiden en de Koude Oorlog te overleven. In zijn moderne vorm is de alliantie een bron van veiligheid voor West-Europa, een bron van klanten voor Amerikaanse wapenfabrikanten en een bron van spanningen met Rusland.


3) Europese multinationale instellingen

Venn diagram Wdcf

Europa heeft veel internationale instellingen. De Europese Unie en haar geassocieerde entiteiten zijn de bekendste en belangrijkste daarvan. Maar de EU zelf is ingewikkeld, en niet elk EU-lid maakt deel uit van de EU-valuta-unie (de eurozone) of de grensbeveiligingsunie (het Schengengebied). EER- en EVA-leden nemen grotendeels deel aan de Europese gemeenschappelijke markt voor goederen, maar nemen verder niet deel aan politieke inspanningen van de EU. De Euromuntovereenkomst wordt met verschillende microstaten als te klein beschouwd voor lidmaatschap van de eurozone, maar die toch de Europese munt gebruiken. De Raad van Europa is intussen een grotendeels symbolische organisatie die het breedste net van alle Europese instellingen uitwerpt.
4) Werkloosheidspercentage per regio

eurowerkloosheid Vox-kaart gemaakt met Eurostat

Politiek gezien is Europa een continent van natiestaten. Maar dankzij diepe integratie is de Europese economie echt een van de regio's waar nationale gemiddelden meer kunnen verhullen dan ze onthullen. Deze kaart met werkloosheidscijfers, gecodeerd per subnationale regio, laat zien hoe Europa echt werkt. De sterke Duitse economie is echt een geval van een gloeiend hete Zuid-Duitse regio die zich net zo uitstrekt tot aangrenzende gebieden van Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië als tot in het noordwesten van Duitsland. Ondertussen lijkt de economie van het voormalige Oost-Duitsland veel op de economie van Polen. Zuid-Italië lijkt op Spanje, Portugal of Griekenland, maar Noord-Italië lijkt meer op Frankrijk - dus gemiddeld verschijnt Italië als een tussengeval. De Franstalige delen van België hebben economische omstandigheden die vergelijkbaar zijn met Frankrijk, terwijl de Nederlandstalige delen in het noorden omstandigheden hebben die dichter bij die in Nederland liggen. Transnationale economische gebieden komen natuurlijk overal ter wereld voor, maar de diepe en doelgerichte economische banden die Europese landen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog met elkaar hebben gesmeed, maken ze tot een bijzonder prominent aspect van de Europese ervaring.


Geschiedenis

5) Het Romeinse Rijk

Romeinse rijk Andrei Nacu

Veel van de Europese talen en instellingen dateren min of meer lineair tot het Romeinse Rijk. Deze kaart (zie hier 39 andere kaarten van Rome) toont het rijk in zijn grootste omvang onder Trajanus in 117 na Christus. Rome regeerde over aanzienlijke delen van Noord-Afrika en de Levant die tegenwoordig als niet-Europees zouden worden beschouwd, terwijl het grootste deel van Duitsland en de Scandinavische landen worden uitgesloten , en het grootste deel van Midden- en Oost-Europa. Maar de christelijke religie die in de latere Romeinse jaren werd gevormd, is een hoeksteen van de Europese cultuur, en de erfenis van Rome leeft voort, zelfs buiten het gebied dat vroeger door het rijk werd geregeerd. Titels als Tsaar (Russisch) en Kaiser (Duits) zijn afgeleid van Caesar, klassieke kolommen zijn een algemeen begrepen symbool van autoriteit, en kennis van het Latijn werd eeuwenlang beschouwd als het belangrijkste kenmerk van een ontwikkeld persoon op het hele continent.


6) Europa in de vijfde eeuw

Rome 477 Thomas Lessman

Tegen het einde van de vijfde eeuw was het Romeinse rijk in het westen ingestort en was Europa een lappendeken van kleine koninkrijken, waarbij het westelijke rijk was teruggebracht tot een handvol achterdeelgebieden. De meeste van deze koninkrijken hadden weinig relatie met moderne staten, maar het Ostrogotische koninkrijk komt grotendeels overeen met het huidige Italië, en de oorsprong van het huidige Noorwegen, Zweden en Finland is in het noorden waarneembaar. Aan de andere kant werd het onderscheid tussen de huidige culturele zones van Europa en Noord-Afrika op dat moment nog niet gemaakt, getuige een Vandalenkoninkrijk dat gebieden aan weerszijden van de scheidslijn omvatte. Evenzo bevond Griekenland zich in die tijd aan de oostkant van een politieke kloof tussen oost en west en was het verenigd met Turkije – het tegenovergestelde van de huidige regeling.
7) De verdeling van het rijk van Karel de Grote

Verdun Atlas Generaal Vidal-Lablache

Karel de Grote, ook wel bekend als Karel de Grote, verenigde uiteindelijk een groot deel van West-Europa in één koninkrijk. Na zijn dood in 814 A.D. werd zijn rijk formeel in drie stukken verdeeld door het Verdrag van Verdun in 843. De meest westelijke entiteit die uit de opdeling voortkwam, is duidelijk het antecedent van de moderne staat Frankrijk. De politieke geschiedenis van Duitsland is ingewikkelder, maar komt ruwweg overeen met het oostelijke koninkrijk. Het gebied daartussenin was in de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw de plaats van veel gewapende conflicten toen Frankrijk streed met Germaanse machten die vanuit Wenen en Berlijn regeerden om de controle over de Lage Landen, de Elzas en Lotharingen.


8) Het Heilige Roomse Rijk

Heilige Roomse Rijk Jasper

Zoals de grap gaat, was het Heilige Roomse Rijk noch heilig, noch Romeins, noch een rijk. Het was daarentegen de meest prominente en belangrijkste van een reeks middeleeuwse politieke instellingen die niet de instellingen van een moderne staat ontwikkelden. De grenzen van het rijk werden in de loop van de tijd steeds groter en kleiner, maar het was grotendeels ten dode opgeschreven in de 18e eeuw toen verschillende monarchen - binnen of buiten het rijk - probeerden hun eigen krachtige gecentraliseerde koninkrijken te bouwen. Toen de legers van Napoleon door Europa marcheerden, schaften ze het Heilige Roomse Rijk af, en toen hij werd verslagen, deden de zegevierende machten geen poging om Humpty Dumpty weer bij elkaar te brengen. In plaats daarvan begon de Habsburgse dynastie, die lang de titel van Heilige Roomse keizer had gehad, eenvoudigweg hun bezit in Oostenrijk en Centraal-Europa als een rijk te karakteriseren.


9) Het rijk van Karel V

Karel V Luccio Silla en Paul2

Hij is tegenwoordig een beetje een obscure figuur, maar Karel V regeerde in het begin van de 16e eeuw over een van de machtigste rijken die de wereld ooit had gekend. Deze kaart toont zijn bezit in zijn functie als koning van Castilië (paars), koning van Aragon (rood), hertog van Bourgondië (oranje), evenals houder van de erfelijke gebieden van Oostenrijk (donkergeel), plus de toenmalige omvang van de Heilige Roomse Rijk, waar hij enige autoriteit had. Wat het niet laat zien, is de enorme expansie van het Spaanse koloniale rijk in deze tijd door de verovering van het Azteekse en Inca-rijk in de Nieuwe Wereld.
10) Napoleons Europese Unie

Franse keizerrijk Alphathon

Deze kaart toont het Franse keizerrijk van Napoleon (diepblauw) op zijn hoogtepunt in 1812, samen met verschillende satellietregimes die doorgaans werden geleid door een lid van de familie van de keizer of een van zijn generaals. De heersende regimes van Pruisen en Oostenrijk werden niet afgezet, maar werden tijdelijk in een door Frankrijk gedomineerde continentale economische orde gebracht. Maar Groot-Brittannië en Rusland hebben zich nooit verzoend met de ambities van Napoleon, en opstand was vrij constant in Spanje - waar de lange grens met het aan de Britten gelijkende Portugal veel kansen bood om problemen te veroorzaken. Frankrijk en zijn bondgenoten trokken ten oorlog met Rusland om te proberen de legitimiteit van het nieuwe regime definitief vast te stellen, maar ze werden resoluut verslagen. Hoewel het continentale regime van Napoleon van korte duur was, was het ook behoorlijk invloedrijk en verspreidde het het metrieke stelsel en moderne administratieve methoden door heel Europa.


11) Het einde van de Eerste Wereldoorlog

Na de Eerste Wereldoorlog namen de geallieerden grondgebied weg van Duitsland Fluitfluit

De nederlaag van Napoleon leidde tot een eeuwlange periode zonder grote oorlogen op het hele continent. Toen kwam de Grote Oorlog, een onverwacht lang en verschrikkelijk conflict dat veel van de dynastieën die eraan deelnamen vernietigde. Deze kaart laat zien hoe de grenzen van Europa zijn verschoven als gevolg van de oorlog (zie hier 39 andere kaarten van de Eerste Wereldoorlog). De grenzen die aan het einde van de oorlog eind 1918 werden vastgesteld, zijn geenszins identiek aan de grenzen van vandaag, maar tegen die tijd begint de basisset van naties behoorlijk vertrouwd te raken, evenals het ruwe principe dat Europese staten zich moeten conformeren aan taalkundig gedefinieerde naties. De wereldoorlog werd gevolgd door een tweede, nog verschrikkelijker conflict dat leidde tot een verdere inkrimping van Duitsland en de uitbreiding van de USSR.
12) Het IJzeren Gordijn

Ijzeren gordijn Sémhur

Van 1948 tot 1989 was Europa verdeeld in twee vijandige, gewapende kampen: één in lijn met de Verenigde Staten van Amerika en één met de Sovjet-Unie, met daartussen een handvol neutralen. De lijn die het Sovjetblok van de rest scheidde, werd door Winston Churchill beroemd genoemd als een ijzeren gordijn dat Europa scheidde. Maar terwijl de Koude Oorlog het continent op een bepaald niveau verdeelde, maakte het het in andere opzichten meer verenigd dan ooit tevoren. De dreiging van het communisme inspireerde de met de VS verbonden naties om langdurige conflicten op te lossen en institutionele banden te smeden. Deze relaties en instellingen overleefden de USSR en legden de basis voor het moderne Europa.


Mensen

13) De vele talen van Europa

europese talen Spiridon Manoliu

Politieke instabiliteit in andere regio's wordt vaak toegeschreven aan willekeurige koloniale grenzen die er niet in slagen om nationaliteiten op de knieën te krijgen. Maar zelfs in het historische thuisland van het taalnationalisme stemmen politieke grenzen zelden perfect overeen met de sociale feiten ter plaatse. Duits is de voertaal in drie landen. Spanje kent vier verschillende taalgemeenschappen. Er is een Italiaans sprekend deel van Zwitserland en een Duitstalig deel van Italië. Net buiten de Franse grenzen wonen aanzienlijke Franstalige bevolkingsgroepen. En op de Britse eilanden zijn er twee (en misschien binnenkort drie) onafhankelijke staten die een gemeenschappelijke meerderheidstaal delen.


14) Duitsland na de hereniging

bevolkingsverandering Benjamin Hennig

Duitsland is nu al een kwart eeuw verenigd, maar elke statistische uitsplitsing zal de blijvende relevantie onthullen van de oude kloof tussen Oost en West in termen van welvaart, gezondheid en bijna alles wat je maar wilt noemen. De blijvende relevantie van die grens is ook zichtbaar op deze kaart van Duitse bevolkingsverschuivingen (klik door om de volledige, prachtige weergave van Benjamin Hennig te zien). Bijna alle voormalige Oost-Duitse gebieden verliezen mensen. De uitzonderingen zijn Berlijn en de Berlijnse buitenwijken in de deelstaat Brandenburg.


15) Een Europa van gelijken

Europese bevolking Alexander Gunn

Deze fantasiekaart van Alasdair Gunn herverdeelt het gebied in de Europese Unie in staten met ongeveer gelijke populaties. Voor nog meer plezier heeft hij geprobeerd de grenzen te trekken om overeen te komen met een aantal echte historische divisies op een manier die ons een kijkje geeft in enkele staten die dat zouden kunnen zijn. De zuidelijke en westelijke kusten van Zweden bijvoorbeeld waren lange tijd echt Deens bezit. Maar de kaart werkt vooral als een slimme illustratie van de bevolkingsdichtheid. Laagland, Keulen en Rijnland zijn allemaal relatief klein qua oppervlakte, maar niet qua bevolking, wat het zeer dichte vestigingspatroon in dit deel van het continent onderstreept. Naarmate men verder naar het oosten gaat, worden de zaken aanzienlijk dunner en worden de schijnlanden groter.


16) Engelse taalvaardigheid:

Engels Jakub Marian

Duits is de meest gesproken moedertaal in Europa, maar Engels is de belangrijkste taal van continentale aangelegenheden. Het wordt gesproken door de multinationale bureaucratie in Brussel, en het is de taal die multinationale bedrijfsteams gebruiken om intern te communiceren. Maar competentie in het Engels is niet universeel of uniform in heel Europa. Vooral in het zuidelijke deel van Europa worden belangrijke beslissingen genomen in een taal die alleen wordt gesproken door een relatief smal opgeleide elite.


17) Europa bij nacht

NASA Earth Observatory

Deze kaart van de nachtelijke hemel van NASA is een andere manier om te komen waar Europeanen echt leven. De Russische bevolking is fantastisch geconcentreerd in slechts een paar steden, met name Moskou en St. Petersburg, die helder schijnen te midden van een donker landschap. Maar de grootste groepen mensen van Europa bevinden zich in Engeland, rond de Lage Landen van België en Nederland, en in het zeer welvarende noorden van Italië. Een bijzonder opmerkelijk feit is hoe consequent de Middellandse Zeekust verlicht is, wat benadrukt hoe centraal die zee is geweest gedurende duizenden jaren van Europese vestiging.


Economie

18) De rijkste persoon in elk Europees land

Rijkste persoon europa vrijwillig

Deze leuke kaart toont de beste schatting van Reddit-gebruiker Frivilligt van de rijkste persoon in elk Europees land. Er is geen officiële overheidsdatabase van zeer vermogende individuen, dus sommige mediabronnen zijn het niet eens over een paar namen. Maar het basisbeeld is duidelijk genoeg. Anders dan op een kaart van de rijkste inwoner van elke Amerikaanse staat, zie je hier geen hightech titanen of fossiele brandstoffenbaronnen. Het zijn ofwel de leiders van belangrijke consumentenmerken, ofwel individuen wiens rijkdom afkomstig is uit de wereld van onroerend goed en financiën. Als je je afvraagt ​​hoe Nutella zo lucratief kan zijn, is het antwoord dat de Nutella die je in de winkelschappen ziet, alleen de lekkerste lekkernij is die wordt gemaakt door een bedrijf dat een portfolio van snackmerken bezit.


19) Europa geschaald naar BBP

BBP Benjamin Hennig

Dit cartogram van Benjamin Hennig vervormt de vorm van elk Europees land om het te schalen naar de omvang van zijn totale economische output. Het rijke, dichtbevolkte Nederland wordt op deze manier een stuk groter terwijl het dunbevolkte Zweden en Ierland krimpen. Het beeld moet duidelijk maken dat de dominantie van Duitsland op het continent – ​​of zelfs van de eurozone, die het Verenigd Koninkrijk uitsluit – vaak wordt overdreven. De Duitsers hebben zeker de grootste economie van Europa, maar het is verre van een hegemonische positie. Frankrijk, Italië en Spanje zijn ook allemaal behoorlijk groot, en zelfs de kleine Europese economieën tellen op.


20) Wat exporteert Europa?

exporteert Simran Khosla

Deze gedetailleerde zoom in een grotere kaart door Simran Khosla toont de grootste exportsector van elk land. De meeste Europese landen zijn wereldwijde leveranciers van geavanceerde machines en kapitaalgoederen van een of andere soort, maar er zijn uitzonderingen. Noorwegen combineert een Noordse sociaaldemocratie met een gezond aanbod van olie, waardoor het het rijkste land van het continent is qua BBP per hoofd van de bevolking. Omgekeerd hebben veel van de armere landen van Europa, zoals Griekenland, Roemenië of Portugal, geen geavanceerde productiesectoren en exporteren ze minder waardevolle grondstoffen.


21) De werkloosheidskloof

euro werkloosheid St. Louis Federal Reserve

Oké, dit is helemaal geen kaart. Maar het is echt belangrijk om Europa te begrijpen. Vóór de financiële crisis was de werkloosheid in de VS lager dan die in de eurozone, als gevolg van structurele verschillen tussen de economieën. Vervolgens trof de recessie, die zich aanvankelijk richtte op de Amerikaanse woningbouwsector, de VS veel harder dan de eurozone en stuwde de werkloosheidscijfers op tot ongeveer hetzelfde niveau. Maar terwijl de Verenigde Staten aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij het herstellen van die schok, hebben krappe geldmiddelen van de Europese Centrale Bank en een chaotische financiële situatie ervoor gezorgd dat de Europese arbeidsmarkt dramatisch slechter af was dan op het hoogtepunt van de aanvankelijke recessie.


22) Het potentieel van schaliegas in Europa

Europa schaliegas De econoom

Aardgas gewonnen uit schalie door middel van hydrofracturering is de afgelopen vijf jaar een enorme groei-industrie geweest in de Verenigde Staten, die een aantal gemeenschappen heeft getransformeerd en het huishoudelijk gebruik van steenkool sterk heeft beperkt. Tegelijkertijd maken velen zich zorgen over de milieurisico's van het fracken zelf, evenals over het potentieel voor enthousiasme over nieuwe vormen van winning van fossiele brandstoffen om het momentum voor hernieuwbare energiebronnen te vernietigen. Deze kaart van The Economist laat zien dat Europa mogelijk het potentieel heeft om deel te nemen aan de gaspartij. Maar het kost niet alleen tijd en geld om te onderzoeken of dit potentieel tot leven kan worden gebracht, potentiële frackers moeten ook aanzienlijke hindernissen op het gebied van regelgeving overwinnen. De Europese politiek maakt het veel gemakkelijker voor milieuactivisten en andere tegenstanders van fracking om hun zin te krijgen, waardoor de verkenning tot dusver grotendeels wordt beperkt.


23) Tesla's supercharger-netwerk

Tesla Tesla Motors

Deze kaart van het Europese superchargernetwerk van Tesla Motors is handig als je toevallig een roadtrip plant in een extreem dure luxe sedan. Maar het is ook een kijkje in de sociaaleconomische geografie van Europa. Dit product spreekt een bepaald soort luxe milieuactivist aan, dus het is geen verrassing dat het Amerikaanse netwerk van Tesla begon in Californië en vervolgens naar het noordoosten kwam en vanaf de kust naar binnen is gebouwd. Het Europese equivalent is nogal anders, beginnend vanuit het midden - langs een as die ruwweg van Turijn naar Oslo loopt - en zich uitstrekkend naar minder welvarende regio's in de oostelijke en westelijke periferie.


Leven

24) Levensverwachting

Levensverwachting Reilly616 en Eurostat

Het in kaart brengen van de levensverwachting in alle Europese regio's toont een interessant gebrek aan correlatie met de algehele economische gezondheid. De voormalige communistische gebieden zijn uniform slechter dan die aan de westelijke kant van het IJzeren Gordijn, maar binnen West-Europa is het verre van duidelijk dat de rijkere gebieden het op dit punt beter doen. Spanje heeft een van de zwakste economieën van Europa, maar de levensverwachting behoort tot de hoogste van Europa. De levensverwachting van Griekenland lijkt op die van Duitsland. Enkele van de slechtste levensverwachtingen zijn geconcentreerd in het welvarende Verenigd Koninkrijk. Dit is het soort brede observatie dat aanleiding heeft gegeven tot duizend artikelen waarin de deugden van het mediterrane dieet en de levensstijl worden geprezen versus de zware investeringen in vlees, aardappelen en bier die meer kenmerkend zijn voor Noord-Europa of de Verenigde Staten.


25) Alcoholbelasting

geesten Sterke dranken Europa

De prijzen van alcoholbelasting lopen sterk uiteen in Europa, met als algemene regel dat de Scandinavische staten en het VK de hoogste tarieven heffen. Deze kaart is echter gemaakt door Europa's lobby voor gedistilleerde dranken om het punt te illustreren dat Europese landen alcohol over het algemeen tegen een hoger tarief belasten als het in de vorm van whisky of wodka is dan bier of wijn. Vooral wijn krijgt een zeer royale fiscale behandeling, waarbij een groot aantal Europese staten het blijkbaar beschouwen als een gezondheidsrisico dat het helemaal niet waard is om te ontmoedigen.


26) Aandeel bevolking ouder dan 65

Ouderen Onderliggende lk

Deze kaart op basis van gegevens uit 2010 toont het aandeel van de bevolking in elk land dat ouder is dan 65 jaar. Demografische vergrijzing komt voor in bijna alle landen over de hele wereld, maar is bijzonder extreem in een handvol Europese landen en het is een economische uitdaging voor landen die de meest uitgebreide verzorgingsstaten hebben opgebouwd. Niet alleen is een grotere oudere bevolking een last in termen van pensioenprogramma's (sociale zekerheid en gelijkwaardig), maar oudere mensen hebben over het algemeen grotere behoeften aan gezondheidszorg. Het feit dat Europa een continentaal geïntegreerde arbeidsmarkt heeft, maar geen geïntegreerde verzorgingsstaat, kan deze problemen verergeren. Voor zover Italië hoge belastingen moet heffen op zijn beroepsbevolking om voor oudere Italianen te zorgen, maakt dat het voor jonge Italianen alleen maar aantrekkelijker om naar Kopenhagen of Amsterdam te verhuizen, waardoor Italië een nog groter aandeel senioren heeft dan het had vroeger.


27) De grootste voetbalfans

wereldbeker tuttle_not_buttle

Voetbal (of voetbal) is populair op het hele Europese continent, maar het bijwonen van wedstrijden verschilt aanzienlijk van land tot land. Zoals deze kaart met bezoekersaantallen laat zien, zijn de absoluut meest voetbalgekke mensen op het continent de Schotten, op de voet gevolgd door de Engelsen en de Nederlanders. De enorme populariteit van de Noorse nationale competitie is interessant omdat het nauwelijks een van 's werelds beste of meest prominente competities is. Voetbal is relatief onpopulair in Midden- en Oost-Europa, waar je meer hockeyfans ziet. Het is ook interessant dat voetbal in Frankrijk minder populair is dan in een van de West-Europese landen eromheen. Niet toevallig wordt de Franse nationale competitie ook als zwakker beschouwd dan zijn concurrenten in Duitsland, Italië en Spanje. Minder duidelijk is of dit komt omdat Fransen niet zo van voetbal houden, of dat het oorzakelijk verband in de tegenovergestelde richting loopt.


28) Islam in Europa

moslims moslim wereld

Er is niets nieuws aan de moslims die in Europa wonen, maar de huidige plaats van de islam in West-Europa komt veel meer voort uit recente immigratietrends dan uit de toestroom van moslims in Spanje en de Balkan, eeuwen geleden. Albanië, Bosnië en Kosovo in het uiterste zuidoosten zijn overwegend moslim als onderdeel van die historische aanwezigheid, maar verder naar het westen is de grootste moslimbevolking in Frankrijk. Dit is grotendeels een gevolg van de migratie naar Frankrijk vanuit de voormalige koloniën van het land in Noord- en West-Afrika. In Duitsland daarentegen zijn moslims grotendeels de afstammelingen van Turkse gastarbeiders die daarheen verhuisden tijdens de economische bloei van de jaren zestig, terwijl de Zweedse immigratie sterker wordt beïnvloed door de toekenning van de vluchtelingenstatus aan mensen die in hun thuisland problemen hebben. Nederland is de thuisbasis van veel immigranten uit Indonesië, een voormalig koloniaal bezit van de Nederlanders.


29) Het seculiere continent

seculier Alphathon op basis van Eurobarometer-gegevens

Europa is de minst-religieuze grote regio op aarde, zoals blijkt uit deze Eurobarmeter-enquête waarin wordt gevraagd hoeveel mensen geloven dat er een god is. In de Verenigde Staten blijkt uit peilingen over deze vraag over het algemeen: 75 tot 80 procent van de Amerikanen is theïst . Dat is vergelijkbaar met de cijfers in Italië of Polen, maar ver boven wat je ziet in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of de Scandinavische landen. De Tsjechen en de Esten nemen echter de prijs voor goddeloosheid in ontvangst, aangezien minder dan een vijfde van de bevolking belijdt in god te geloven.


Buitenlandse Zaken

30) Europa's intieme banden met Rusland

Samuel Bailey

Rusland en de Europese Unie zijn opgesloten in een intieme economische relatie door het web van gaspijpleidingen dat op deze kaart is afgebeeld door Samuel Bailey. Enerzijds zouden veel Europese landen – waaronder Duitsland en Italië – zonder het gas dat door deze pijpleidingen stroomt, verstoken zijn van energiebronnen. En toch, hoe cruciaal de invoer van Russische brandstof ook is voor de energiemix van Europa, diezelfde uitvoer is in zekere zin nog belangrijker voor de Russische economie, omdat ze een enorm deel van de inkomsten in buitenlandse valuta van het land opleveren. Terwijl gebeurtenissen in Oekraïne en elders spanningen tussen Moskou en Brussel veroorzaken, blijven beide partijen in deze energiehandel opgesloten door de fundamentele geografische realiteit dat gas alleen kan stromen waar de pijpleidingen gaan.


31) De groeiende diplomatieke aanwezigheid van de EU

Diplomatie Alinor

Het is een veelgehoord cliché dat de Europese Unie, ondanks haar grootse ambities, de neiging heeft om niet met een verenigde of krachtige stem te spreken in wereldaangelegenheden. Maar dit is aan het veranderen. De Unie beschikt nu over een dienst voor extern optreden — een soort diplomatiek corps — en een reeks buitenlandse missies van de EU over de hele wereld. De plaatsen die momenteel worden bediend door full-service EU-missies (aangegeven in donkergroen) vormen een interessante mix. Je hebt veel landen in Afrika bezuiden de Sahara waar veel individuele EU-leden het geld waarschijnlijk niet zouden uitgeven aan een eigen ambassade. Maar je hebt ook belangrijke opkomende machten in Azië en niet-EU-landen die aan de EU grenzen. Ondertussen geeft lichtgroen landen aan waar een geaccrediteerde missie van de Europese Commissie is, evenals diplomatieke missies van individuele Europese landen. Samen bestrijken deze vrijwel elk land op aarde. Het is ver verwijderd van een Europees buitenlands beleid, maar ook iets dat je in geen enkel ander handelsblok zou kunnen zien - een perfecte illustratie van het hybride karakter van de EU.


32) Militaire interventies van de EU in het buitenland

EU-interventies Nachthengst

Lidstaten van de Europese Unie behouden het recht om eenzijdig militaire operaties uit te voeren, maar in de praktijk hebben alleen Frankrijk en het VK de neiging om dit ook daadwerkelijk te doen. Het is veel waarschijnlijker dat andere landen troepen naar het buitenland sturen onder auspiciën van een grotere NAVO- of, in toenemende mate, EU-missie. Deze kaart belicht alle landen die de afgelopen 15 jaar een officiële militaire interventie van de EU hebben meegemaakt. Het omvat veel vredesoperaties in Afrika, deelname aan de wederopbouwinspanningen in Irak en Afghanistan, toezicht op de hernieuwde onafhankelijkheid van Oost-Timor en een verscheidenheid aan operaties gericht op het stabiliseren van de Europese periferie.


33) De koloniale erfenis van Europa

Kolonies Max Fisher

Vrij opmerkelijk was dat bijna elk land op de planeet op een of ander moment formeel of informeel werd opgenomen in een Europees koloniaal rijk. Sommige van deze gebieden - zoals de Verenigde Staten of Australië - werden na de kolonisatie door Europese immigratie geregeld. Anderen werden omgezet in protectoraten of andere regelingen waarin een inheemse potentaat de formele controle behield, maar buitenlandse zaken en belangrijke aspecten van het economisch beleid werden overgedragen aan de koloniserende macht. Op de meeste plaatsen werd gewoon een koloniale regering geïnstalleerd.


vervoer

34) Forenzenspoor door drie landen

S-Bahn van Bazel Maximiliar Dörrbecker

Als symbool van het huidige hoge niveau van vrede en samenwerking in Europa, evenals zijn toewijding aan uitstekende openbaarvervoerdiensten, strekt het forenzenspoornetwerk voor de stad Bazel in Zwitserland zich uit tot zowel Frankrijk als Duitsland. De verantwoordelijkheid voor de dienst is verdeeld tussen de Zwitserse nationale spoorwegmaatschappij, de Franse SNCF en de Duitse Deutsche Bahn. Internationale stedelijke agglomeraties zijn vrij algemeen over de hele wereld (er zijn er verschillende aan de grens tussen de VS en Mexico), maar grensoverschrijdende transportdiensten zijn uniek praktisch in Europa omdat het Schengen-akkoord doorvoer over de meeste interne grenzen van het continent mogelijk maakt zonder paspoortcontroles of douane.


35) Rijn-Ruhr massatransit

Sebastian Sothen via Wikimedia

Duitsland is de grootste economische macht van Europa en Berlijn is de grootste stad van Duitsland. Maar het echte centrum van de Duitse economie is een minder bekend maar interessanter stedelijk fenomeen: het polycentrische grootstedelijk gebied dat bekend staat als Rijn-Ruhr, dat zich uitstrekt van Düsseldorf en Keulen in het noorden tot Bonn in het zuiden. Geen van de samenstellende steden van Rijn-Ruhr is bijzonder groot, maar samen vormen ze een grootstedelijk gebied dat 11 miljoen mensen telt en 26 van de 50 grootste bedrijven van Duitsland herbergt. Alles samenvoegen en het allemaal laten werken, is het gecompliceerde maar efficiënte Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, het openbaar vervoersysteem in de regio. Het bestaat uit 29 regionale spoorlijnen, 11 S-Bahn-lijnen, 19 lightraillijnen, 45 trams en meer dan 900 buslijnen.


36) Hogesnelheidstrein

BIL VliegAkwa

De Acela Express tussen Washington, DC en Boston, een ongewoon snelle trein in Amerikaanse treinen, is slechts ongeveer zo snel als de felgele lijnen op deze kaart van het Europese passagiersspoornet. De oranje, rode en paarse lijnen zijn sneller dan alles wat we in de VS hebben. Je kunt zien dat de allerbeste treinroutes worden gedomineerd door Frankrijk en Spanje, die enorm hebben geïnvesteerd in het passagiersspoor. Maar de verbindingen tussen Londen, Lille, Parijs, Brussel, Amsterdam en Luik zijn het meest opmerkelijk in termen van de combinatie van snelheid, afstand en aantal bediende steden. Op typisch Europese wijze overschrijden deze cruciale schakels meerdere nationale grenzen. De voorheen communistische landen zijn ondertussen in wezen Amerikaans in hun verwaarlozing van hogesnelheidstreinen.


37) De drukste luchthavens van Europa

Europese luchthavens PemFR

Dit is elke Europese luchthaven die meer dan 100.000 passagiers per jaar vervoert, waarbij de grootte van de stip wordt geschaald naar het volume van het luchtverkeer. De kaart is gemaakt met behulp van gegevens uit 2009, wat over het algemeen een verschrikkelijk jaar was voor de luchtvaart dankzij de grote recessie, dus de totale volumes zijn vandaag waarschijnlijk groter. Over het algemeen maken de grootste steden het meeste vliegverkeer mee, hoewel een belangrijke uitzondering is dat Berlijn in het noordoosten van Duitsland een relatieve minnow is in termen van luchtverkeer - verreweg de grootste luchthaven van Duitsland ligt in de kleinere westelijke stad Frankfurt. Dat is voor een groot deel een erfenis van de afwijkende Koude Oorlog-politiek van de stad, en zou na de veel vertraagde nieuwe luchthaven Berlijn-Brandenburg is eindelijk voltooid.


38) Grand Paris Express

Grand Paris Express Hector

Deze kaart toont het plan van Frankrijk om het beste openbaarvervoersysteem op het continent (zo niet de wereld) nog beter te maken, via het Grand Paris Express-initiatief. Het plan roept op tot de aanleg van vier nieuwe metrolijnen — een van hen een voorstedelijke lus die alle reizen tussen perifere bestemmingen veel sneller zal maken — evenals de uitbreiding van de bestaande metrolijnen 11 en 14, waardoor ze worden omgevormd tot grote assen door de hele stad. Parijse omgeving. De gemeentegrenzen van de stad zijn hier in het geel gemarkeerd in het centrum. Zoals je kunt zien, hebben de verbeteringen bijna allemaal betrekking op vervoer buiten de stad, dus dit zal niet veel veranderen voor toeristen die waarschijnlijk niet veel nodig hebben, zelfs niet voor de nieuwe verbindingen naar Versailles of Charles de Gaulle Airport. Maar voor echte Fransen zal dit het aantal bestemmingen waar men kan wonen aanzienlijk uitbreiden en toch genieten van een gemakkelijke woon-werkverkeer naar de centrale stad of naar het enorme secundaire zakendistrict La Défense net buiten de stad.


Leer meer

40 kaarten die de Eerste Wereldoorlog verklaren

Een geweldige kaart van de laatste keer dat elk Europees land bezet was

40 kaarten die het Romeinse rijk verklaren

KREDIETEN

Ontwikkelaar Yuri Victor